Temari general de curs

Icnites de dinosaure, Galve (Teruel, Aragó)

Descripció

El primer curs de CTMA se centra en l’estudi de la geosfera: característiques, estructura, dinàmica, composició i mètodes d’estudi. Es treballa l’origen, la transformació i l’explotació dels materials que componen la Terra; la dinàmica terrestre, tant la interna (tectònica de plaques, magmatisme, metamorfisme i formació de serralades) com l’externa (modelats geològics fluviotorrencials, associats a aigües subterrànies, marins, eòlics i glacials); la teledetecció i la cartografia topogràfica; els mapes i els talls geològics; estratigrafia i la història de la Terra (des del seu origen fins a l’actualitat, fent especial èmfasi als fòssils més comuns). Per afavorir aprenentatge de l’alumnat es realitzen diverses pràctiques amb material geològic, esquemes, mapes i diversos recursos informàtics i audiovisuals.

 

Temari

Unitat 1. Introducció a les ciències de la Terra i del medi ambient
Unitat 2. Mineralogia
Unitat 3. Petrologia
Unitat 4. Usos dels minerals i de les roques
Unitat 5. Geodinàmica interna I: estructura de la Terra i tectònica de plaques.
Unitat 6. Geodinàmica interna II: magmatisme
Unitat 7. Geodinàmica interna III: metamorfisme i serralades
Unitat 8. Geodinàmica externa
Unitat 9. Teledetecció i mapes geològics
Unitat 10. Estratigrafia i història de la Terra

Pràctiques
Identificació de minerals
Identificació de roques
Identificació de fòssils
Identificació de modelats geològics
Creació de cristalls al laboratori
Interpretació de mapes topogràfics
Elaboració de perfils topogràfics
Interpretació de mapes geològics
Elaboració de talls geològics
Introducció als sistemes informació geogràfica (SIG)

 

Sortides 

Es realitzen un parell de sortides de geologia ambiental conjuntament amb els alumnes de 2n de CTMA.

Olimpíada Internacional de Geologia

Cada any es participa a l'Olimpíada Internacional de Geologia.

Comentaris